Derecelendirme Süreci

1. Aşama – Firma ile Öngörüşme

Turkrating’in temsilcileri ile şirket yöneticileri ve yetkilileri arasında yapılan ilk görüşme derecelendirme  ve süreçlerinin tanıtılmasını amaçlamaktadır. Bu görüşmede, temsilcilerimiz derecelendirme süreci, metodolojisi ve derecelendirme notları konularında bilgi verir.

Firma yetkilileri Turkrating’den derecelendirme notu almaya karar verdiklerinde bir sözleşme yapılır.
SPK mevzuatı ve genel mevzuat çerçevesinde hazırlanan “Derecelendirme Sözleşmesi” sürecin nasıl işleyeceğini ve bu süreç içinde tarafların karşılıklı hak ve sorumlulukların ne olduğunu, derecelendirme hizmetlerinin bedelini ve ne zaman ödeme yapılacağı gibi hususları açıklıkla belirtir. Bu sözleşme aynı zamanda gizlilik hükümlerini de içermektedir.

Derecelendirme sürecinin başlaması için Derecelendirme Sözleşmesi’nin taraflarca imzalanması esastır.

2. Aşama – İnceleme Süreci

 1. Ön İnceleme İçin Talep Edilen Belgeler

  Bu aşamada Turkrating,  derecelendirmeyi yapabilmek için sunulması zorunlu olan geriye dönük (3-5 yıllık) denetim raporlarını firmadan talep eder. Ayrıca varsa yıllık faaliyet raporları, benzeri sunum amaçlı raporlar ve kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler ön incelemede kullanılır.
   
 2. Soru Seti

  Soru seti temelde standart bir soru listesi olmakla beraber, firmanın faaliyet konusu, sektörü ve diğer özellikleri yanı sıra ön inceleme sonucu ortaya çıkan hususlar da dikkate alınarak özel olarak hazırlanır ve yazılı olarak firmaya gönderilir. Firma yetkilileri tam olarak ne gibi bilgilerin talep edildiğini anlamak için telefonla ve/veya toplantıların düzenlenmesi yoluyla her türlü yardımı talep edebilirler. Turkrating elemanları bu konuda gerekli desteği vermeye hazırdır.

  Kredi derecelendirme sürecinde Şirketten kamuya açıklanmayan bilgilerin talep edilmesi de söz konusudur. Turkrating, etik kuralları ve imzalanan sözleşme çerçevesinde bu aşamada alınan bilgiler konusunda gizlilik prensiplerine titizlikle uyulmasına dikkat eder.

  Derecelendirme notu şayet borçluya değil de şirket tahvili gibi belirli bir borçlanma aracına verilecek ise, ayrıca bu finansman aracının ihraç koşulları hakkında ayrıntılı bilgi alınır.
   
 3. Yönetim ve Toplantı (Due Diligence)

  Elde edilen bilgi ve belgeler Kredi derecelendirme uzmanları tarafından incelendikten sonra, şirket yöneticileri ile genel politika ve stratejilerin tartışıldığı bir toplantı (Due Diligence) düzenlenir. Bu toplantı bazı hallerde bütün bir gün sürebilir ve firmanın üst yönetiminin ve değişik departmanlarından temsilcilerin katılması, hatta hâkim ortakların da bulunmaları talep edilebilir.

3. Aşama- İlk Taslak Raporun Hazırlanması

Kredi derecelendirme uzmanı inceleme sürecinin bütün aşamalarında elde edilen bilgilerin ve değerlendirmelerin yansıtıldığı ve analizin dayandığı tespitlerin açıklandığı bir derecelendirme taslak raporu hazırlar. Bu rapor kredi derecelendirme uzmanı tarafından Kredi Komitesine sunumuna dayanak teşkil etmek üzere Kredi Komitesi üyeleri ile paylaşılır.

4. Aşama – Kredi Derecelendirme Komitesinin Kararı

Kredi derecelendirme uzmanları elde ettikleri bilgilerin ve görüşmelerin ışığı altında firma ile ilgili değerlendirmelerini ve daha önce paylaştıkları taslak rapor çerçevesindeki analizlerini Kredi Derecelendirme Komitesine sunarlar. Bu değerlendirme raporu, firmanın faaliyet gösterdiği sektördeki konumunu, geçmiş son 3–5 yıl içinde gösterdiği performans ile önümüzdeki yıllarda göstermesi beklenen performans tahminlerini, bu tahminlerin hangi varsayımlara dayandığını, SWOT analizini, yönetimin kalitesini ve güvenilirliği hakkında görüşleri içerir. Bu görüşler çerçevesinde derecelendirme uzmanı uygulanacak metodoloji ışığında hazırladığı değerlendirmelerini deKredi Derecelendirme Komitesi üyeleri ile paylaşır.

Kredi derecelendirme kuruluşunda çalışan hiç bir kimse tek basına karar almaya yetkili değildir. Kredi derecelendirme kararları Kredi Derecelendirme Komitesinin toplantılarında alınır. Komite üyeleri uzmanın hazırladığı ve sunduğu verileri ve bilgileri tartışırlar ve bir kanaat oluşturarak derecelendirme notunu belirlerler.

5. Aşama - Kredi Derecelendirme Raporunun Nihai Taslağının Hazırlanması ve Müşteri ile Paylaşılması

Kredi derecelendirme uzmanı,  Kredi Komitesi toplantısı sonrasında ortaya çıkan değerlendirmeleri de kapsayacak şekilde derecelendirme raporunun nihai taslağını hazırlar. Bu rapor öncelikle Kredi Derecelendirme Komitesi üyeleri ve ilgili sektör danışmanları ile paylaşılıp görüşleri alındıktan sonra, varsa olabilecek ilave görüşleri alınmak ve rapora nihai hali verilmek üzere şirket yetkilileri ile paylaşılır. Bu noktada firma eğer var ise gerekli gördüğü ilave bilgileri, düzeltmeleri ve katılmadığı görüşleri bildirir. Bu ek bilgiler ve görüşler değerlendirilir ve Turkrating metodolojisine uygun ve önemli ise rapor düzeltilebilir.

6. Aşama- Notun Basın Özeti ile Kamuya Açıklanması

Derecelendirme Raporunun müşteri ile mutabık kalınarak nihai hale getirilmesini takiben hazırlanan Basın Özeti taslağı ile birlikte derecelendirme notu öncelikle müşteri ile paylaşılır. SPK mevzuatında belirtilen süreler içinde nihai hale getirilen basın bildirisi Turkrating’in Web sayfasında yayınlanarak derecelendirme notu kamuya açıklanır.

7. Aşama – Gözetim ve İzleme Süreci

Kredi derecelendirme kuruluşları ile derecelendirmeyi alan firmalar arasındaki ilişki uzun vadelidir ve süreklilik arz eder. Derecelendirme notu kamuya açıklandıktan sonraki dönemde de firmanın gözetim altında tutulması, firmanın iş yaptığı ortamın sürekli izlenmesi ve koşullarda temel bir değişiklik görüldüğü takdirde şirketten bilgi istenmesi derecelendirme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle, kredi notunun verilmesinden sonra derecelendirme uzmanları firma ile temaslarını sürdüreceklerdir. Zaman zaman ziyaretlerde bulunarak temel hedeflerdeki gerçekleşmeleri veya sapmaları varsa yönetim ve üretim politikalarındaki değişiklikleri tartışacaklardır. Kredi notu yılda bir gözden geçirilir. Ancak, yıllık revizelerden önceki izleme süresinde derecelendirme notunun ve/veya görünümün değişmesini gerektirecek ani değişiklikler ve gelişmeler olması veya buna sebep olacak bilgilerin elde edilmesi halinde şirket ve/veya kuruluş ile ilgili derecelendirme notunun revize edilmesi, pozitif veya negatif izleme listesine alınması, askıya alınması ve hatta geri çekilmesi gibi uygulamalar gündeme gelebilecektir.