NOT SONRASI UYGULAMALAR
Rutin İzleme Süreci: Turkrating derecelendirme sürecini tamamlayıp müşteri ve/veya kamuoyu ile paylaştıktan sonra "Rutin İzleme Süreci" başlar. Bu süreç notun geçerli olduğu süre boyunca devamlılık arzeden bir durum olmakla birlikte, en az 6 ayda bir ilgili şirket ile takip toplantısı yapılmasını, bu toplantının öncesinde ya da sonrasında varsa ara bağımsız denetim raporlarının, çeyrek dönem mali tablolarının ve bu zaman dilimine düşen tüm gelişmelerin paylaşılmasını gerektirir. Rutin İzleme Sürecine ilişkin bilgiler Turkrating tarafından ilgili şirket dosyasında kayıt altına alınır.

İzlemeye Alma (Creditwatch): Not verildikten sonra izlenen Şirketin durumunda (finansal, marka ve piyasa itibarı, hukuki, operasyonel, sermaye yapısı ve ortaklık durumu, yönetim, event risk) notu etkileyebilecek kısa vadede olumlu veya olumsuz sonuç verme olasılığı bulunan gelişmeler saptandığında, piyasa ve basın duyumları alındığında Şirket izlemeye alınır. Bu durum Şirkete bildirilir ve Turkrating'in web sayfasında kamuya duyurulur.

a. Negatif izleme: Yukarıda sayılan izlemeye alma nedenlerindeki olumsuzlukların ya da “event risk”in (olay riski) daha güçlü olarak değerlendirilmesi durumunda Şirket negatif izlemeye alınır. Negatif izlemede, izleme süresi içinde veya sonunda not indirimi kuvvetli olasılıktır.

b. Pozitif izleme: Şirketin güçlü bir sermaye artışı, güçlü ve itibarlı bir ortakla birleşme yapması veya devralınması, iş ve gelir yaratma yeteneğini önemli ölçüde artırabilecek bir ihale alması veya projeye girmesi gibi şirketin notunu bir veya daha fazla çentik arttırabilecek gelişmelerin duyumu alınması halinde pozitif izlemeye alma uygulanır. İzleme süresi içinde veya sonunda not artırımı kuvvetli olasılıktır.

c. İzleme süresi: 3 aydır. Ancak 6 aya kadar uzatılabilir. 

Süre sonunda aşağıdaki kararlardan biri alınır.
1. Not değişmez; ancak Görünüm negatife çevrilir.
2. Notta indirime gidilir.
3. Not değişmez, ama Görünüm pozitife çevrilir
4. Notta yükseltime gidilir.
5. İzleme kaldırılır (Müşterinin durumunda gözlenen olumsuzluklar/riskler de azalma, giderilme veya olumlu yöndeki beklentinin gerçekleşmediği gözlenirse)

Askıya Alma (Suspension):
Derecelendirme notu müşteriden istenen bilgilerin gelmemesi, derecelendirme ücretinin tamamının veya bir kısmının ödenmemesi, Şirketin derecelendirmenin izlenmesi faaliyetlerinde işbirliğine gönüllü olmaması, Şirket ve/veya içinde bulunduğu piyasa koşullarında, hukuki durumunda ani ve olumsuz gelişmelerin olması durumlarında not askıya alınabilir. Askıya alınma en fazla 1 yıl süre ile uygulanır. 1 yılın sonunda ya not askıdan alınır veya geri çekilir. Askıya alınma süresi boyunca not geri çekilmiş hükmündedir.

Notu Geri Çekme (Withdrawal):
Verilen notun geri çekilmesi, yok hükmünde sayılmasıdır: Müşterinin kredi derecelendirmesini yenilememesi, izleme döneminde finansallarını ve gerekli görülen Şirket bilgilerini gerektiği gibi (güvenilir, tam ve zamanında) iletmemesi, derecelendirme ücretini tamamen veya kısmen ödememesi, hukuken ve/veya fiilen faaliyetine son vermesi veya durma noktasına gelmesi, ahlaka ve yasalara önemli aykırılıklar tespit edilmesi durumlarında Turkrating  verdiği kredi notunu geri çekebilir.