Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Nedir?

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi (KYİUD), bir şirketin kurumsal yönetim sistemini, değerlendirme için kullanılan çeşitli parametrelere uyumu açısından ve kurumsal yönetim kalitelerine göre diğerlerinden farklılaştıran bir görüş olarak tanımlanır. Derecelendirme, uygulanan kurumsal yönetim uygulamalarının kapsamı hakkında çeşitli paydaşlara hayati bilgiler sağlar. Derecelendirme, kurumsal yönetim ilkelerinde izlenen en iyi uygulamalar açısından bir kuruluşun diğer kuruluşlara kıyasla göreceli konumunu belirler.

Türkiye’de KYİUD düzenlenmesi ve denetlenmesinde Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) yetkilidir.  Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi SPK'nın lisans verdiği şirketlerce bir metodoloji çerçevesinde yapılabilmektedir. Turkrating’in Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Metodolojisi (KYİUDM) Türkiye’de Derecelendirme Şirketlerinin bağlı olduğu SPK otoritesinin mevzuatının amir hükümleri ile TTK ilgili hükümleri ve uluslararası kurumların düzenlemeleri ve teamülleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Turkrating’in KYİUDM’si SPK mevzuatında ve uluslararası uygulamalarda olduğu gibi, kurumsal yönetimi dört ana başlıkta (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu) inceleyerek notasyona ulaşmaktadır. KYİUDM çerçevesinde gerçekleştirilen kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme analizi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerini baz alarak uygulanmaktadır. İlgili mevzuat gereği değerlendirilen şirket performanlarına ek olarak zorunlu olmamakla birlikte uluslararası en iyi uygulamalar çerçevesinde Turkrating olarak üzerinde durulması ve değerlendirilmesinin önemli olduğunu düşündüğümüz hususlar da dikkate alınmaktadır.

Turkrating’in KYİUDM’si; SPK kurul kararı gereğince, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde belirlenen kurumsal yönetim ilkelerinin asgari koşullarının yerine getirilmesi halinde, o bölümden alacağı tam puanı azami  % 85’i ile sınırlandırmıştır. Şirketimizce belirlenen ilave iyi kurumsal yönetim uygulama kriterlerine şirketler tarafından uyulduğu ve uygulandığı ölçüde,  bölüm tam puanlarını 100’e tamamlayan bir sistemle derecelendirme yapılmaktadır.

Kurumsal yönetimin güçlendirilmesi nitelikseldir. Bir kredi analizi veya yatırım tavsiyesi değildir. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi, piyasa katılımcılarının, yönetim kurulu üyelerinin ve şirket yetkililerinin iş kararlarını yargılamayı veya sorgulamayı amaçlamamakta, derecelendirilen şirket ve güvenilir olduğunu düşündüğümüz diğer kaynaklar tarafından sağlanan güncel bilgilere dayanmaktadır.