Derecelendirme Nedir?

Derecelendirme en genel anlamda, doğrudan ve dolaylı olarak güvenilir kaynaklardan toplanmış bilgilere dayanarak, şirketlerin yükümlülüklerini ödeme kapasitesi ve kredi riski hakkında tarafsız ve bağımsız bir görüşü ifade eder. Derecelendirme, önceden belirlenmiş niteliksel ve niceliksel kriterlerin belirli ağırlıklarla değerlendirildiği bir metodoloji çerçevesinde yapılır, ilan edilmiş bir notasyon sistemi içinde derecelendirilen kuruma(issuer) veya ihraç edilen menkul değere bir not verilir.

Turkrating'in ulusal derecelendirme süreci, söz konusu şirketlerin, hem ülke çapında hem de sektör bazında karakteristik özelliklerinin ve finansal yapılarının, faaliyet gösterilen sektörün mevcut yasal düzenlemeleri dikkate alınarak, mevcut fırsatlar ve sınırlamalar çerçevesinde ayrıştırılarak değerlendirilmesini amaçlamaktadır.

Turkrating’in derecelendirme analizi şirketlerin kurumsal yönetim yapılarını da içermekte, ve bu çerçevede şirketlerin kurumsallaşmalarına ve kurumsal yönetim yapılarının güçlendirilmelerine katkıda bulunmaktadır.

Derecelendirme hizmetleri, notlama ve gözetimi sürecinde verilen ya da elde edilen herhangi bir bilginin doğruluğunu tespit etme ya da şirketin değerlendirilmesi hizmetlerini kapsamamaktadır. Derecelendirme hizmetleri, keza denetim faaliyetleri de değildir.

Derecelendirme her hangi bir sermaye piyasası işleminin satın alınmasını, elde tutulmasını, satılmasını ya da her hangi bir yatırım kararını tavsiye niteliğinde değildir.

Derecelendirme süreci ilgili şirket ve/veya kuruluş hakkında kanaat notunun ve hazırlanan raporun kamuya açıklanmasından sonraki izleme faaliyetlerini de kapsamaktadır. Varsa ara dönem finansallarının incelenmesi ve en az altı ayda bir yapılan izleme toplantılarının yanında, Findeks ve KAP gibi platformlar ile medya kaynakları üzerinden yürütülen izlemeler bu kapsamda değerlendirilmektedir.