Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Not Tanımları

9 - 10

Derecelendirilen Şirket SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkelerine en üst düzeyde uyum sağlamakta olup, tüm politikaları uygulamakta ve mekanizmaları çalıştırmaktadır. Şirket Pay Sahiplerinin haklarını korumakta, azınlık ve yabancı pay sahipleri dahil olmak üzere tüm pay sahiplerinin adil muamele görmektedir. Menfaat sahiplerinin kanun veya karşılıklı anlaşmalar ile tesis edilmiş hakları tanınmakta ve şirket ve menfaat sahipleri arasında servet ve istihdam yaratmada etkin işbirliği ve finansal açıdan sürdürülebilirliği söz konusudur. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri kapsamında Şirketin finansal durumu, performansı, ortaklık yapısı ve yönetimi dâhil olmak üzere şirkete ilişkin her türlü önemli konuda zamanında ve doğru açıklamaların yapılmaktadır. Yönetim Kurulunun yapısı ve çalışma koşulları en iyi uygulama düzeyindedir.

7 - 8,99

Derecelendirilen Şirket SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağlamakta olup, gerekli politikaların ve mekanizmaların çoğunu  başarılı şekilde uygulamaktadır. Bu aralıktaki not, bazı iyileştirmeler gerektirse de, Şirketin işleyen bir yönetim ve iç kontrol mekanizmasına sahip olduğunu göstermektedir. Kurumsal yönetim riskleri tespit edilmiş ve önemli ölçüde kontrol edilebilmektedir. Şirketin Kurumsal Yönetim ilkelerine uyumu iyi düzeyde olmakla beraber bu konudaki uygulamalarından bazılarında iyileşme yapması gereklidir.

6 - 6,99

Derecelendirilen Şirket SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkelerine orta ölçüde uyum sağlamakta olup, gerekli politika ve mekanizmaların bir kısmını uygulamaya koymuştur. Bu aralıktaki not, Şirketin orta düzeyde bir yönetim ve iç kontrol mekanizmasına sahip olduğunu ve iyileştirmeler yapılması gerektiğini göstermektedir. Kurumsal yönetim risklerinin bir kısmı tespit edilmiş ve orta düzeyde kontrol edilmektedir. Kurumsal yönetim ilkelerinin her bir alt bölümde belirli iyileştirmelere işaret edilmesi ve yerine getirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır.

4 - 5,99

Derecelendirilen Şirket SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkelerine minimum ölçüde uyum sağlamakta olup, gerekli politika ve mekanizmaların çok az kısmını uygulamaya koymuştur. Bu aralıktaki not, Şirketin  yönetim ve iç kontrol altyapısının çok zayıf bir düzeyde olduğunu ve bu sistemlerin tam ve etkin çalışmadığını göstermektedir. Kurumsal yönetim risklerinin büyük bir kısmı tespit edilmemiş ve aktif bir şekilde kontrol edilememektedir. Pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin haklarının, kamuya aydınlatma ve şeffaflık ilkelerinin ve  Yönetim Kurulunun yapısı ve çalışmaları hakkında önemli ölçüde iyileştirmeler gerekmektedir.

0 - 3,99

Derecelendirilen Şirket SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum  konusunda başarısız olup, gerekli politika ve mekanizmalara ilişkin uygulamalar son derece zayıftır. Bu aralıktaki not, Şirketin yetersiz yönetim ve iç kontrol mekanizmasına sahip olduğunu ve bu sistemlerin çalışmadığını göstermektedir. Şirket operasyonel risklere açık olup, sürekliliği tehdit altındadır. Kurumsal yönetim riskleri tespit edilmemiştir. Pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin haklarının, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkelerinin ve  Yönetim Kurulunun yapısı ve çalışmaları hakkında önemli derecede zaaflar bulunmakta olup, yatırımcı için maddi zarara neden olması kuvvetle muhtemeldir.