Talep Edilecek Bilgi ve Belgeler
 • Şirket ana sözleşmesi, kurucular beyanı, değerleme raporları, kuruluş sözleşmeleri (son beş yıla ilişkin olarak)
 • Şirketin son üç-beş yıllık bağımsız denetim raporları. ( Faaliyet süresi üç yıldan az olan şirketlerde bir iki yıllık raporlar da değerlendirmeye alınır)
 • Şirketin yıllık faaliyet raporları. (Geriye dönük raporlara ilaveten varsa ara dönem raporları)
 • Şirketin yasal kararlara dayanan organizasyon yapısı ve bu yapıda geriye doğru iki yıl içinde gerçekleşen değişiklikler.
 • Yatırımcı ilişkileri birimi ile pay sahipleri arasındaki yazışmalar (örneklem usulü verilebilir)
 • Pay sahiplerinin kuruma yönelik şikayet ve/veya önerileri (örneklem usulü verilebilir)
 • Son iki yıllık olağan ve olağanüstü Genel Kurul kayıtları.
 • Yönetim kurulunun oluşumu, yapısı ve görev dağılımı hakkında açıklamalar ile üyelerin kimlik ve özgeçmişleri.
 • Yönetim Kurulu son iki yıllık kararları (Özel durum gerektirdiğinde daha önceki yıllarda alınmış ilgili konudaki kararlar.)
 • Yönetim Kurulu bünyesindeki Kurumsal Yönetim Komitesinin son bir yıllık toplantı tutanakları.
 • Yönetim Kuruluna bağlı diğer komitelerin çalışma esasları ve raporları.
 • Yatırımcı İlişkileri Birimi’nin Yönetim Kurulu’na sunduğu raporlar.
 • Şirketin ve yan şirketlerinin ( Bağlı ortaklık ve iştirakleri) çıkardıkları yeni pay senetlerine ilişkin açıklamalar.
 • Anahtar ortaklar (%10 ve üzerinde pay sahibi olan)  hakkında detaylı bilgiler (Cv’ler,kimlikler, vb.).
 • Ortak haklarını kötüye kullanma ya da diğer ihlâller ve usulsüzlüklerden kaynaklanan cezalara ilişkin kayıtlar (henüz karara bağlanmamış olaylar dahil).
 • Şirketin bağımsız denetçisine ilişkin bilgiler.
 • Şirketin Kurumsal Yönetim Uyum raporu.
 • Şirketin Personel Politikası ve personel hakkında genel istatistikî bilgiler.
 • Şirketin Bilgilendirme Politikası, bağış ve yardımlara ilişkin politika, kar dağıtım politikası, ilişkili taraf işlemlerine ilişkin politika ve benzeri diğer politika dökümanları.
 • Etik İlkeler.
 • Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına yönelik iç yönerge
 • Sürdürülebilirlik Raporu
 • Çevreci oluşumlar ile ilişkiler ve katkı sağlanılan sosyal sorumluluk projeleri
 • Kalite Belgeleri
 • Vergi Dairesi ve SGK Borçsuzluk Yazıları
 • Devam eden veya socuçlanmış davalar hakkında bilgiler
 • Müşteri, çalışan, tedarikçi ve diğer menfaat sahipleriyle yapılan sözleşme örnekleri
 • Başlangıç analizi ve şirket ile yapılan toplantı sonucu ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgeler.