Faktoring Sektor Raporu 2013

Bir dernek çatısı altında çalışarak son yıllarda ciddi aşamalar kaydedilen Faktoring Sektöründe, 2012 yılında yeni bir yasanın yürürlüğe girmesi ile yeni bir döneme girilmiştir. 21 Kasım 2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümetin “banka dışı finansal kuruluşlara” (BDFK) ne denli önem verdiğini gösterdi. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri tek bir yasal çerçeve altında toplanarak, arzu edilen, çağdaş ve uluslararası normlara uygun statülere kavuşturuldu. BDFK’lar reel sektörün finansman ihtiyacının karşılanmasında bankaların işlevlerini tamamlayan etkin kurumlar haline getirildiler. Bu adım herşeyden önce faktoring şirketlerinin “finansal kuruluş” olmalarını tescil eden bir gelişme idi.

Zaman içinde daha da büyümesi ve güçlenmesi beklenen faktoring şirketleri Temmuz 2013 tarihinden itibaren Finansal Kiralama ve Finansman şirketleri ile birlikte bir Birlik altında örgütlenecekler. Birliğin her üç sektörde de şeffaflığın ve doğru kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasına ivme katacağı beklenmektedir. Bu arada belki de daha da önemlisi, yarı kamu statüsünde olan banka dışı kuruluşların bu Birlik vasıtasıyla daha doğru tanıtımı ve hizmetlerinin daha yaygın kullanımı sağlanacaktır.

2012 Yılı Faktoring Sektörü Raporunun bir kez daha faktoring şirketlerini anlama kılavuzu niteliğinde olmasına gayret gösterdik. Raporun, bu sektöre girmeyi planlayan pek çok yatırımcı grubu ile sermaye piyasasında faktoring şirketlerinin tahvillerini alan fonların yararlanacağı analizleri içermesine özen gösterdik.

Artık bu sektöre ilişkin beş yıllık verilerden yararlanabiliyoruz. BDDK özellikle 2008-2012 dönemine ait güvenilir veriler yayınlıyor. 2012 yılı bir kez daha kanıtladı ki ekonomik büyüme %8,8 den %2,2’ye gerilese dahi faktoring sektöründe bir küçülme olmuyor. Ancak, hissedar yapıları çerçevesinde farklı kurumsal yapılara sahip ve hatta farklı müşteri tabanları olan faktoring şirketleri, aynı ekonomik gelişmelere farklı tepkiler göstermekte ve çok farklı büyüme stratejileri benimsemektedirler. Örneğin, 2012 sonunda faktoring alacakları hacmi bakımından ilk 5 sıradaki şirketlerden ikisi bir yıl içinde %7-8 küçülürken, bir şirket % 46,5 diğer bir şirket %150,8 büyümüştür. Bu stratejilerinin bir sonucu olarak şirketlerin aktif büyüklüklerine göre sıralamalarında ve piyasa paylarında oldukça büyük değişiklikler olmuştur.

Raporun hazırlanmasında veri ve bilgi temini konusunda değerli katkılarda bulunan Faktoring Derneği mensuplarına ve bizlerle faktoring sektörünü tartışan pek çok sektör temsilcisine teşekkür ederiz.