Perakende Ticaret Sektörü Eylül 2022

TÜİK’in 2021 yılı istatistiki verilerine göre, 3,6 milyon işletmenin 815 bini perakende sektöründe faaliyet göstermektedir. Türkiye’deki 14,5 milyon olan toplam çalışan sayısı göz önüne alındığında bu sayının %11,0’ını oluşturan 1,6 milyon çalışan perakende sektöründe istihdam edilmektedir. Sektörün 2021 yılı cirosu 1,5 trilyon TL olup, tüm sektörlerin toplam cirosunun %8,9’una tekabül etmektedir. Tüm bu veriler ışığında perakende sektörünün büyüklüğü ve Türkiye ekonomisi için önemi ortaya çıkmaktadır.

Yaşlanan Dünya nüfusunun aksine Türkiye’nin genç nüfus yapısı perakendeciler için büyük potansiyel taşımaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’de düzenli artış gösteren hanehalkı sayısı 2021 yılında 25,3 milyon adet ile perakende sektörünü beslemektedir.

Perakende sektörü için hanehalkı sayısının yanı sıra gayrisafi yurtiçi hasıladaki (GSYH) ve tüketim harcamalarındaki enflasyondan ve takvim etkisinden arındırılmış artış oranı da önem arz etmektedir. 2021 yılında 2020 yılından gelen Kovid-19 daralmasının baz etkisinin de bir sonucu olarak tüketim harcamaları bir anda %15,5 oranında, %11,2 artan GSYH’nın üzerinde büyümüştür. Bu durum, 2021 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren açılan pazarlar ve etkisi zayıflayan Kovid-19 nedeniyle oluşmuş ve perakende sektörünün cirolarına da olumlu yansımıştır.

 

Devamı için Raporu İndiriniz...